1971 Protest Wet-Vermeylen-Dubois

De wet-Vermeylen-Dubois van 24 maart 1971 legt een ruimere samenstelling vast van de Raad van Beheer van de universiteit. Dat is onder andere een gevolg van de studentenprotesten op het einde van de jaren 1960 en de roep naar meer inspraak en democratisering.

Raad van Beheer

De Raad van Beheer bestaat volgens de nieuwe wet uit de rector, de vicerector, tien professoren, vier studenten, vier wetenschappelijke personeelsleden, twee vertegenwoordigers van het administratief en technisch personeel en negen vertegenwoordigers uit de politieke, sociale en economische milieus. Met uitzondering van de rector, vicerector en externe vertegenwoordigers worden de leden om de twee jaar verkozen. De regeringscommissaris, de inspecteur van financiën, de administrateur en de secretaris van de Raad van Beheer zijn van rechtswege lid, maar hebben geen stemrecht. Minister van Onderwijs Piet Vermeylen beschouwt de Raad van Beheer als een democratisch orgaan. Door het toelaten van studenten en de zogenaamde ‘extra-universitairen’ vormt de raad volgens hem een goede representatie van de maatschappij.

‘Participatie = boerenbedrog’

De studenten, die in de waas van de internationale studentenprotesten en na de clash van maart 1969 in Gent, op paritair medebeheer hadden gerekend, reageren verbolgen. Ook de zwijgplicht van de raadsleden en de aanwezigheid van extra-universitaire leden kan de studentengemeenschap maar moeilijk verkroppen. Het studentenkorps is evenwel verdeeld. Een deel van de studenten houdt vast aan de subversieve houding van ’68 en bestempelt de Wet Vermeylen-Dubois als onaanvaardbaar. Met hun oproep tot het boycotten van de verkiezingen hopen ze de uitvoering van de wet te kunnen tegenhouden. Een ander deel van de studenten neemt een minder radicale houding aan. Hoewel de nieuwe samenstelling van de Raad van Beheer nog geen democratisering inhoudt, is het volgens hen wel een goede stap richting diepgaande hervormingen. Het Faculteiten Konvent treedt op de valreep toe tot het boycot-kamp.

Boycot van de verkiezingen

Uiteindelijk stemt 54% van de Gentse studenten niet of ongeldig, een duidelijk gevolg van de boycot. Toch worden de verkiezingen niet ongeldig verklaard en krijgen de vier verkozen studentenvertegenwoordigers hun plaats in de Raad van Beheer. Dit ondanks de protesten van de studenten, die naast de samenstelling van de Raad van Beheer, ook de verkiezingen zelf als ondemocratisch bestempelen. De boycot zorgde er immers voor dat er geen democratische meerderheid werd bereikt in de stemming. De verkiezingen tonen volgens de studenten nog maar eens aan dat de democratisering van de universiteit, zoals ze wordt voorgesteld door Vermeylen, een façade is. Door de studenten zogenaamde inspraak te geven, probeert de overheid de studenten te sussen. Na de verkiezingen dooft het studentenprotest grotendeels uit.

Raad van Bestuur

Aan de samenstelling van de Raad van Beheer zal slechts dertig jaar later worden gesleuteld door het Bijzonder decreet van 26 juni 1991. Het decreet doopt de Raad van Beheer om tot de Raad van Bestuur. Anno 2010 zetelen de rector, de vicerector, vier studenten, twaalf professoren, drie wetenschappelijke personeelsleden, drie vertegenwoordigers van het administratief en technisch personeel en tien vertegenwoordigers van politieke, sociale en culturele instanties in de Raad van Bestuur. De leden met een raadgevende stem bestaan uit de secretaris, een afgevaardigde van financiën, de academische beheerder, de logistiek beheerder en een regeringscommissaris.

Karolien Kras, Emiel Lemay, Ine Lippens en Lena Maes
Lore Goovaerts
Studenten Geschiedenis
2 september 2016

Deze tekst is het resultaat van een oefening discoursanalyse van universitair protest door Karolien Kras, Emiel Lemay, Ine Lippens en Lena Maes voor het vak Historische methodes: discoursanalyse voor historici in het academiejaar 2014-2015.

Hoe verwijs je naar dit artikel?
Kras, Karolien, Emiel Lemay, Ine Lippens, Lena Maes en Lore Goovaerts. “1971 Wet-Vermeylen-Dubois.” UGentMemorie. Laatst gewijzigd 14 september 2016. www.ugentmemorie.be/gebeurtenissen/1971-protest-wet-vermeylen-dubois

Literatuur en bronnen

Bekaert, Wim. “Studentenbeweging en –protest aan de RUG: Het FK als zenuwknoop in het Gentse studentenleven 1969 – 1985.” Masterproef UGent, 2012.
Henkens, Bregt. “Van nationale overkoepeling naar klein-linkse vakbond. De Vereniging van Vlaamse studenten 1974-1983.” Masterproef KU Leuven, 1993.
Langendries, Elienne en Anne-Marie Van der Meersch. 175 jaar Universiteit Gent – Ghent University 1817-1992. Gent: 1992.
Pamfletten 1971, Universiteitsarchief Gent, PAM0070, PAM0083, PAM0086.
De Brug 15, nr. 4 (1971).
Raad van Bestuur UGent
Overzicht van de rectoren van de UGent
Edulex, Wetgeving en omzendbrieven voor het Vlaamse Onderwijs: bijzonder decreet betreffende de Universiteit Gent en het Universitair Centrum Antwerpen, 1991.

Deel deze pagina: 

Herinneringen

Rector Vandepitte begrijpt de lage opkomst van studenten- vertegenwoordigers niet

'Bedenkelijker is dat er uit de studentengemeenschap en uit het wetenschappelijk personeel, die beide medebeheer hebben gewild, respectievelijk slechts zes en vijf kandidaten opdagen, telkens voor vier te begeven zetels, voor de in mei te houden verkiezingen voor het lidmaatschap van de raad van beheer, en dat het voorgekomen is dat het lidmaatschap van de raad van beheer misbruik werd gemaakt ter behartiging van persoonlijke belangen. Wanneer er zo weinig kandidaten zijn kan men nauwelijks van echte verkiezingen gewagen. Daarbij komt in het geval van de studenten nog de omstandigheid dat twee van de zes kandidaten bij voorbaat verkozen zijn omdat de vier andere kandidaten slechts tot twee verschillende faculteiten behoren, en omdat de verkozen vertegenwoordigers tot vier verschillende faculteiten moeten behoren. Ook bij de professoren is er geen overweldigende belangstelling voor het lidmaatschap van de raad van beheer: slechts dertien gegadigden voor tien zetels.'

(Professor Daniël Vandepitte, rector in de woelige periode 1969-1973)

uit: ‘Inhuldiging van de kinderkliniek en het Home C. Heymans’, in: De Brug, 17, 1973(3), pp. 166-170.

De eerste toespraak van een studenten- vertegenwoordiger bij de opening van het academiejaar 1969-1970

'Bij deze plechtige opening van het nieuwe akademiejaar werd aan de studenten de gelegenheid geboden het woord te voeren. Dit is een uitzonderlijke gebeurtenis, want tenzij op examens wordt niet zeer veel naar de studenten geluisterd en verder is het ook een zeldzaamheid dat bij deze gelegenheid een student het woord mag nemen. Ik wil de heer rektor hiervoor danken.'

(Studentenvertegenwoordiger in 1969-1970, zijn naam werd niet genoteerd en is voorlopig nog onbekend)

uit: H. Neyrinck e.a., ‘Openingsplechtigheid van het nieuwe academiejaar. Toespraak van een studentenafgevaardigde’, in: De Brug, 13, 1969, pp. 243-246.