1978 VLIR

‘Het belang van deze Raad kan moeilijk overschat worden’, zegt rector Julien Hoste in oktober 1978, bij de installatie van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR). ‘Het standpunt van de VLIR zal in de toekomst voor ieder universitair probleem en het universitair beleid in het algemeen van het grootste belang zijn’. Na twee jaar van voorbereidende gesprekken en onderhandelingen is eindelijk een interuniversitair orgaan in het leven geroepen dat aanbevelingen zal doen en gemeenschappelijke standpunten zal innemen over alle universitaire kwesties. Alle rectoren van de Vlaamse universiteiten zetelen van rechtswege. Hoste zelf zal de tweede voorzitter worden. Hij richt ook een VLIR-werkgroep van de voorzitters van de Onderzoeksraden op.

De VLIR wordt een belangrijke speler in het universitaire landschap. Zij is dat vandaag nog; onder andere de visitaties van de universitaire opleidingen organiseert de VLIR. Nog een onderdeel van de werking van de VLIR vormt de publicatie van statistieken, rapporten en studies met betrekking tot het hoger onderwijs. Als autonoom en permanent overlegorgaan bevordert zij de universitaire samenwerking en bekommert zij zich vanaf haar oprichting om universitaire ontwikkelingssamenwerking. Rond gelijke kansen, internationalisering en ontwikkelingssamenwerking worden specifieke initiatieven ontwikkeld en gefinancierd. De VLIR sluit in 1981 een overeenkomst met de Belgische Staat waarbij universiteiten zelf projecten kunnen voorleggen aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking. De universiteiten krijgen een grotere autonomie voor het beheer van de verstrekte fondsen. Voordien kende het Algemeen Bestuur voor Ontwikkelingssamenwerking (ABOS) vooral op eigen initiatief projecten toe aan de verschillende universiteiten. Sinds 1998 is VLIR-UOS de afdeling van de VLIR die de budgetten voor ontwikkelingssamenwerking zelf beheert. Ze ontvangt heden van de federale overheid enkele tientallen miljoenen om ontwikkelingsprojecten op poten te zetten. 

In 2012-2013 is de voorzitter van de VLIR de Gentse rector Paul van Cauwenberge.

www.vlir.be

 

Deel deze pagina: