Bibliografie Het bouwen van de Boekentoren

Het basiswerk over de geschiedenis van de Boekentoren is Een toren voor boeken. Henry van de Velde en de bouw van de Universiteitsbibliotheek en het Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde te Gent (Tentoonstelling 26 oktober – 24 november 1985) (Gent 1985), een studie die gebaseerd is op het omvangrijke bibliotheekarchief dat bewaard wordt in de Boekentoren zelf. Een voortreffelijk, ouder opstel over de universiteitsbibliotheek biedt R. Apers, Schets eener geschiedenis der universiteitsbibliotheek te Gent (Gent 1933). Aanvullend materiaal over onder andere het werk van de commissies is te vinden in het Rectoraal Archief en in de notulen van de Academieraad (beide Universiteitsarchief); voor impressies van de Boekentoren van de studenten, zie de uitgave van het Gentsch Studentencorps Gent Universiteit (1937); voor die van de academische overheden, zie de rectorale toespraken in de universitaire jaarverslagen. In 2020 verschijnt tenslotte Torens van boeken: Universiteitsbibliotheek Gent 1797-2020, een lijvig historisch overzichtswerk van de hand van Ruben Mantels.

Ga naar het artikel 'Het bouwen van de Boekentoren'